Vabljeni vsi, ki intuitivno čutite ajurvedo

posted in: Neuvrščeni | 0

Tra­di­ci­o­nalni Medi­cin­ski Sis­tem (TMS), Ajurveda

 

Saṃhitā spisi ajurvedo opisujejo, da ni zgolj sistem medicine, ampak način življenja skozi doše (presežek ali primanjkljaj tekočin), agni (prebavna pooblastila), dhatus (tkiva), mala (izločki). Iz zapisa 100 let pr.n.št. je razviden začetek ajurvede (upaveda-rigveda), ki je povezovala osem vej o pravilnem načinu življenja, in so še danes veljavni:

 

Aga­da­tan­tra (deto­ksi­ko­lo­ški posegi) – toksikologija.

Bhu­ta­vi­dya (duševne bole­zni) – psihoterapija.

Kaya­chi­kitsā (splo­šno zdravje) – splo­šna medicina.

Kau­māra­b­hṛtya (zdra­vlje­nje otrok) – pediatrija.

Śha­lya­chi­kitsā (odstra­ni­tev snovi, ki je vsto­pila v telo) – kirur­ški posegi.

Śālākya­tan­tra (posegi za oči, ušesa, nos in grlo) – oftal­mo­lo­gija in otorinolaringologija.

Rasaya­na­tan­tra (pomla­je­valni posegi) – geriatrija.

Vājīka­raṇa­tan­tra (repro­duk­cija, spolni organi) – gine­ko­lo­gija in porodništvo.

Ajur­veda kot holi­stični sis­tem medi­cine je pri­znana v Sve­tov­nem zdru­že­nju za medi­cino (WHO). V drža­vah, kjer deluje sku­paj z moderno medi­cino, učin­kuje v pre­pre­če­va­nju in zdra­vlje­nju kro­nič­nih bole­zni. Tra­di­ci­o­nalno ajur­ved­sko medi­cino, sta potr­dili Bio­lo­gija in Hipo­kra­tova medi­cina, za razvoj manu­al­nih in kom­ple­men­tar­nih tera­pij pred­vsem pred in po ope­ra­tiv­nih kirur­ških posegih. Ajur­ved­ski pro­dukti za manualne kot komplementarne procese so nare­jeni iz zelišč­nih pri­prav­kov, olj, krem… pri­do­blje­nih iz raznih delov rastlin (kore­nin, lubja, cve­tov, plo­dov, listja, ste­bel, smole..). Ajur­vedski kader se poslu­žuje člo­ve­ške fizi­o­lo­gije, skozi 3 flu­i­dne sile doše vata-pita-kapha.

 

Naj­po­go­stejši tera­pev­tski pro­grami so:

 

Vtiranje-drgnjenje-oljenje celega telesa z zelišč­nimi in medi­cin­skimi olji, zeli­šči, začim­bami (pospe­šuje krvni obtok in izloča toksine skozi kožo).

Pan­chakarma pro­gram za čišče­nje toksi­nov iz telesa (zni­žuje hole­ste­rol in krvni sladkor).

Pra­na­yama ali diha­nje (umirja čustva in spro­šča celo telo).

Hatha yoga zdru­žuje giba­nje in medi­ta­cijo (izbolj­šuje krvni obtok in zmanj­šuje hole­ste­rol).

Man­tra oziroma moli­tev (pona­vlja­nje besed ali stav­kov, za gra­dnjo dobre Karme -oseb­no­sti).

 

Med tem, ko šolska medicina že lahko zdravi na nivoju celice, tradicionalna manualna medicina skuša priskočiti na pomoč pri samem izvoru bolezni / počutju – človekovi duši, zavesti, osebnosti, ki je nemalokrat vzrok za bolezen / stanje samo. Misli, okolje, hrana, življenjski slog so tisti elementi, ki jih s skupnim imenovalcem imenujemo zdravje. Ajurveda, kot najstarejši medicinski sistem, nam z vsemi svojimi dognanji ponuja znanje o tem, kako bolezen, če se pojavi, preprečiti in odpraviti njene vzroke na povsem naraven način. Ajurveda ni rešitev za vse naše zdravstvene težave, vendar pa ponuja pot, s katero lahko človek doseže dobre faze življenja.

 

Vabljeni vsi, ki intuitivno čutite ajurvedo, na naslov:

Gaji 42b, 3000 Celje, vsako tretjo sredo v mesecu ob 17 h.

(pred-prijava: info@zims.si)

Dobrodošli na sedež ZIMS-a tako ponudniki kot organizatorji raznih delavnic ajurvede, z namenom da postane bolj transparentna in kvalitetna ajurvedska dejavnost v Sloveniji:

 

Ponudnik / Izvajalec ajurvedske dejavnosti skozi »dan ajurvede«, se lahko predstavi preko prospektov,  vabil ipd.

Ponudnik / Izvajalec ajurvedske dejavnosti skozi »dan ajurvede«, lahko predstavi svoje delo oziroma tematsko predava, tako za svoje stranke kot tudi ostalim poslušalcem, ki bodo veseli vsake novosti in kam lahko pridejo na ajurvedo.

 

Pomembno izhodišče ajurvedske sekcije je, da se odprejo »vrata in okno« v sklopu ZIMS-a vsem ponudnikom kot so: Ajur-posveti; Ajur-programi; Ajur-čaji / zelišča / začimbe..). Pri sekciji pa bomo najbolj veseli, da bo lahko vsaki posameznik deležen programa »male ajurvede«, ki nudi dobro izhodišče za dobro počutju pri:

 

glavobolu-migreni,

bolečih sinusih-prehladu,

bolečih sklepih-mišicah,

utrujenosti-izčrpanosti,

različnih problemih s hrbtenico…

 

Ajurvedsko poslanstvo stranki / obiskovalcu ne odsvetuje terapevtskega procesa, ki mu ga je priporočil osebni zdravnik ali specialist. Biti srečen danes, je temelj prihodnosti! Dobrodošli – Namaste!

 

 

Smajo Safić Gupta, vai­dya

Predsednik sek­cije za tra­di­ci­o­nalno ajurvedsko medicino